Om os

Vores pri­vat­livspo­li­tik

I denne pri­vat­livspo­li­tik kan du læse, hvordan EDC indsamler, behandler og opbevarer dine per­so­nop­lys­nin­ger, når du er i kontakt med os og aftager vores ydelser, hvad enten det er på vores hjemmeside, i et kundeforhold eller efter en sag er afsluttet hos EDC. Vores mål med per­son­da­ta­po­li­tik­ken er, at du skal føle dig tryg i forhold til, hvordan vi behandler per­so­nop­lys­nin­ger. Du kan her orientere dig om, hvem vi behandler per­so­nop­lys­nin­ger om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvor vi får dem fra, hvem vi deler dem med, og hvor længe vi gemmer dem.

Generelt

EDC indsamler og behandler per­so­nop­lys­nin­ger med henblik på at opfylde vores aftaler, dvs. for at kunne levere den service og de ydelser, som vores besøgende du vælger at aftage hos os eller i forbindelse med vores markedsføring. Dette gælder uanset om indsamling af oplysningerne er sket på vores hjemmeside (edc.dk) eller i en af EDC’s fysiske ejen­doms­mæg­ler­bu­tik­ker.

A. Dataansvarlig ("vi")
EDC-koncernen består bl.a. af EDC-holding a/s og EDC-gruppen a/s. EDC-gruppen a/s har en sam­ar­bejds­kon­trakt med en række selvstændige EDC-ejen­doms­mæg­le­re, som kan være personligt drevne eller etableret i selskabsform, herunder i form af kædebutikker (samlet kaldet EDC). Det er den enkelte EDC-ejen­doms­mæg­ler­virk­som­hed, som er dataansvarlig, når du er i kontakt med det pågældende EDC-kontor.

EDC’s hjemmeside (edc.dk) udbydes af:
EDC-gruppen a/s (CVR-nr. 11167780)
Mynstersvej 5
1827 Frederiksberg C
Telefon: 33 26 77 77
E-mail: edc@edc.dk

Du kan finde din lokale EDC-ejen­doms­mæg­ler­virk­som­hed via følgende link:https://www.edc.dk/find-ejen­doms­ma­eg­ler/

B. Indsamling og behandling af oplysninger i forbindelse med vores rådgivning og ejen­doms­for­mid­ling

I forbindelse med vores rådgivning og ejen­doms­for­mid­ling, indsamler vi kun de almindelige oplysninger, med det formål at give dig en professionel og korrekt behandling, herunder at udøve den ønskede rådgivning og gennemføre ejen­dom­stransak­tio­nen. Vi indsamler som udgangspunkt ingen følsomme per­so­nop­lys­nin­ger.

Vi indsamler dine kon­tak­top­lys­nin­ger (såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse o. lign.), når du frivilligt opgiver disse oplysninger til EDC. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med bestilling af en salgsvurdering, et kundemøde, en fremvisning, salgs­ma­te­ri­ale­ud­le­ve­ring, tilmelding til vores køberkartotek eller nyhedsbreve, deltagelse i en konkurrence eller køb af vores ydelser/produkter.

Når du indgår i et kundeforhold med EDC, herunder sætter din ejendom til salg, køber en ejendom, vi har til salg, eller aftager vores rå­d­giv­ning­sy­del­ser, har vi behov for, at du afgiver yderligere oplysninger. Du vil i den forbindelse modtage mere information om vores per­son­da­ta­be­hand­ling i disse situationer.

Derudover er EDC underlagt hvid­va­s­k­lov­giv­nin­gen, hvilket betyder, at vi skal indhente oplysninger om vores kunder, der kan dokumentere deres identitet (pas/kørekort og CPR-nummer/sundhedskort). I nogle tilfælde skal vi også indhente yderligere oplysninger om rådgivningens eller transaktionens formål og omstændigheder.

Vi opbevarer de indsamlede per­so­nop­lys­nin­ger, så længe det er nødvendigt af hensyn til EDC’s levering af den pågældende service samt de relevante ydelser, herunder af hensyn til EDC’s mæglerfaglige ansvar, og under hensyntagen til de gældende for­æl­del­ses­reg­ler i Danmark. Oplysninger indhentet i henhold til hvid­va­s­k­lov­giv­nin­gen slettes 5 år efter at transaktionen er gennemført eller for­ret­nings­for­bin­del­sen er ophørt. Eksempelvis slettes CPR numre efter 5 år.


Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine per­so­nop­lys­nin­ger til tredjemand uden dit samtykke. Dog kan EDC videregive dine oplysninger til selskaber kon­cer­n­for­bun­det med EDC, herunder Boligsiden A/S, eller til vores eksterne it-leverandører (databehandlere), jf. nedenfor, i den udstrækning dette er relevant for, at vi kan varetage vores relation og samarbejde med dig. Herudover kan vi videregive dine per­so­nop­lys­nin­ger til offentlige myndigheder, hvis det kræves i henhold til lovgivningen. Desuden kan EDC videregive oplysningerne til de parter, der er involveret i en ejendomshandel (køber/sælger, banker, advokater og byg­ge­sag­kyn­di­ge).

Vi anvender eksterne leverandører af it-ydelser, som vil have adgang til og behandle dine per­so­nop­lys­nin­ger på vegne af EDC. Udenfor EU/EØS anvender vi alene it-leverandører i USA til at fremsende vores nyhedsbreve. Hvis en ekstern leverandør behandler dine per­so­nop­lys­nin­ger uden for EU/EØS, vil dette være i over­ens­stem­mel­se med GDPR, herunder eksempelvis på baggrund af EU-Kommissionens stan­dard­be­stem­mel­ser, jf. GDPR art. 46, stk. 2, litra c). Hvis du vil vide mere herom, herunder modtage en kopi af disse grundlag, er du velkommen til at kontakte os på edc@edc.dk.

Vi behandler dine per­so­nop­lys­nin­ger på et af følgende grundlag: (1) du har givet samtykke til behandling af per­so­nop­lys­nin­ger til et eller flere specifikke formål (GDPR art. 6, stk. 1, litra a), (2) indgåelse eller opfyldelse af din aftale med EDC (GDPR art. 6, stk. 1, litra b), (3) for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler EDC (GDPR art. 6, stk. 1, litra c), og/eller (4) hensynet til EDC’s legitime interesser, jf. de formål der er beskrevet ovenfor (GDPR art. 6, stk. 1, litra f). Der kan desuden være situationer hvor vi behandler per­so­nop­lys­nin­ger af hensyn til tredjemands legitime interesser i forbindelse med de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til kundens interesser vejer tungere (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).


C. Markedsfører produkter og services overfor dig

Via vores markedsføring orienterer vi om nyheder, fordele samt tilbud på produkter relateret til salg og køb af boliger. Vores be­hand­lings­grund­lag er vores legitime interesse i at markedsføre relevante produkter og services af interesse og relevans for dig se da­ta­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesse). Vi indhenter bl.a. oplysninger fra den offentlige telefonbog og andre offentlige registre, konkurrencer du deltager i, samt sam­ar­bejds­part­ne­re, du er medlem/kunde hos eller har anden forbindelse til, som giver dig ret til særlige rabatter og fordele.

Såfremt du giver samtykke, benytter vi Facebooks Pixel til at indsamle information om dig, herunder din IP-adresse og adfærd, når du befinder dig på vores website. Vi bruger disse oplysninger til at målrette vores markedsføring til dig eller andre, der har samme profil som dig.

Såfremt du giver samtykke, bruger vi Google Analytics til at måle og analysere trafik og brug af vores website med henblik på at forbedre din oplevelse af www.edc.dk. Vi benytter også Google Analytics for at målrette og tilpasse markedsføring. I den forbindelse behandler Google din IP-adresse og adfærd, når du befinder dig på vores website. Du kan til enhver tid frabede dig Google Analytics ved at besøge: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vi videregiver ikke oplysninger til tredjeparter til deres egne mar­keds­fø­rings­for­mål, og vi sender dig ikke e-mails på vegne af tredjeparter.

I nogle tilfælde videregiver vi per­so­nop­lys­nin­ger fra offentlige tilgængelige registre som fx telefonbogen, DAR, BBR og CVR-registret til vores sam­ar­bejds­part­ne­re, herunder Gjensidige Forsikring, lokale pen­ge­in­sti­tut­tter/banker, for­sy­nings­sel­ska­ber (el og gas) samt mar­keds­fø­rings­bu­reau­er, med henblik på mar­keds­fø­rings­ak­ti­vi­te­ter, se da­ta­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 13, stk. 2 og stk. 4 og da­ta­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen art. 6, stk. 1 litra f (legitime interesser). Forinden videregivelsen frasorterer vi nogle af oplysningerne på baggrund af udvalgte kommercielle kriterier. Vi sletter oplysningerne, som vi har modtaget fra de offentlige registre umiddelbart efter videregivelsen til vores sam­ar­bejds­part­ner, medmindre du er aktiv kunde hos os.

Vi kan også videregive dine per­so­nop­lys­nin­ger (navn, telefon, adresse og e-mail), som vi har indsamlet henholdsvis fra offentlige tilgængelige registre, som led i et tilbud til dig, din tilmelding til vores nyhedsbreve, eller som vi har i vores kundesystemer, for at kunne målrette markedsføring af vores produkter og services på an­non­ce­p­lat­for­me fx på nyhedsmedier og sociale medier. Vores be­hand­lings­grund­lag for at indsamle, anvende og videregive dine per­so­nop­lys­nin­ger er vores legitime interesse i at markedsføre relevante produkter og services af interesse og relevans for dig, se da­ta­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesse).

Som kunde hos os, kan du endvidere være berettiget til særlige rabatter og fordele hos vores sam­ar­bejds­part­ne­re. Hvis du ønsker at høre mere om disse rabatter og fordele, vil du blive bedt om at give samtykke til, at vi til dette formål må videregive dine kon­tak­top­lys­nin­ger til vores sam­ar­bejds­part­ne­re, som derefter vil kontakte dig. Vores be­hand­lings­grund­lag for at indsamle, og videregive dine oplysninger er samtykke, se lov om finansiel virksomhed § 121 (privatkunder) og § 117 (erhvervskunder).

I er­hvervskun­de­for­hold kan vi desuden videregive sædvanlige oplysninger om virksomhedens navn og evt. kontaktdata på medarbejdere (navn, e-mailadresse og evt. telefonnummer) til vores finansielle sam­ar­bejds­part­ne­re med henblik på deres markedsføring af egne produkter og services. Vores be­hand­lings­grund­lag for videregivelsen er § 121 stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Inden vi markedsfører vores produkter over for dig, kontrollerer vi, at du ikke har frabedt dig direkte markedsføring hos os eller er tilmeldt Robinsonlisten. Vi videregiver heller ikke dine oplysninger fra de offentlige registre til vores sam­ar­bejds­part­ne­re, hvis du er tilmeldt Robinsonlisten eller har frabedt dig direkte markedsføring hos os, eller hvis du har hemmelig adresse og/eller telefonnummer.

Oplysninger indsamlet til brug for markedsføring slettes ved til­ba­ge­kal­del­sen af dit samtykke.

Du kan altid gøre indsigelse mod vores direkte markedsføring ved at afmelde de nyhedsbreve du modtager (link til afmelding findes i hvert nyhedsbrev), eller ved at kontakte os på 33 26 77 77 eller edc@edc.dk.


Når du besøger vores hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, benytter vi cookies og lignende tracking teknologier samt teknologier med automatisk dataindsamling som for eksempel flash-cookies, session-/local storage, pixels mv. (herefter benævnt ”cookies”). Cookies kan indebære indsamling og behandling af per­so­nop­lys­nin­ger om dig, som du kan læse mere om nedenfor.

1. Brug af cookies eller lignende tracking teknologier

En cookie er en lille datafil, som vi gemmer på din computer, smartphone, tablet, device eller andet it-udstyr (”dit udstyr”) for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg på vores hjemmeside. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus. Cookies hjælper bl.a. med at sikre funk­tio­na­li­te­ten af hjemmesiden, genkende din enhed, huske dine fa­vo­rit­lo­ka­tio­ner, præferencer og din søgehistorik.

En pixel er et lille billede, der findes på websider og i e-mails, og som sender oplysninger om din enhed og besøg tilbage til vores servere. Vi anvender pixels for at få flere oplysninger om dine interaktioner med indhold i e-mails eller i webindhold, fx om du har interageret med annoncer eller opslag. Pixels kan også gøre os og tredjeparter i stand til at placere cookies i din browser.

Der findes grundlæggende to typer cookies, "midlertidige" og "permanente". De midlertidige cookies er knyttet til et aktuelt besøg på vores hjemmesiden og slettes automatisk, når du lukker din webbrowser. De permanente cookies vil derimod blive lagret på din enhed. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode men vil blive fornyet, hver gang du besøger vores hjemmeside.

På vores hjemmesider benytter vi både egne cookies samt cookies fra tredjeparter, som vi samarbejder med. Tred­je­part­scook­i­es er cookies, der placeres af vores sam­ar­bejds­part­ne­re på vores hjemmesider. Sådanne cookies indsamler oplysninger om din adfærd og interesser, når du besøger vores hjemmesider til brug for trafikmåling, statistik, analyse af brugeradfærd, må­l­grup­pe­ind­sigt mv.

For den indsamling og videregivelse af per­so­nop­lys­nin­ger, der sker via cookies på vores hjemmeside eller tredjeparters hjemmesider og sociale medier kan vores cook­i­e­sam­ar­bejds­part­ne­re være henholdsvis databehandler (det vil sige, at de behandler per­so­nop­lys­nin­ger­ne på vegne af os), fælles dataansvarlig med os (det vil sige at begge parter er fælles ansvarlig for indsamlingen og videregivelse af dine per­so­nop­lys­nin­ger) og selvstændig dataansvarlige (vores sam­ar­bejds­part­ner bruger de indsamlede per­so­nop­lys­nin­ger til egne formål).

2. Cook­i­e­over­sig­ten

Vi anvender fire kategorier af cookies: Nødvendige, funktionelle, statistiske og marketing. Du kan læse mere om kategorierne af de cookies, vi anvender; formålet med de enkelte cookies; hvem der sætter den enkelte cookie; og hvor længe en cookie opbevares på dit udstyr i cook­i­e­over­sig­ten, som du finder ved at klikke på cook­i­e­over­sig­ten nederst på vores hjemmeside. I cook­i­e­over­sig­ten kan du også finde link till vores sam­ar­bejds­part­ne­res per­son­da­ta­po­li­tik, som finder anvendelse, hvis de indsamler og behandler per­so­nop­lys­nin­ger til egne formål, i hvilket tilfælde de er selvstændig dataansvarlige.

3. Når du besøger EDCs hjemmesider

Når du besøger EDCs hjemmesider edc.dk, samt evt. subdomæner og undersider hertil) indsamler vi oplysninger om, dit cookie-ID, enhedstype/-ID (herunder oplysninger der sendes automatisk fra dit udstyr i form af spro­gindstil­ling, IP-adresse og demografiske data) hvilke hjemmesider og undersider hertil, du kiggerer på og hvornår. Det gør vi for at sikre den nødvendige funktion af hjemmesiden, huske dine præferencer, lave statistik og målrette markedsføring til dig på vores og tredjeparters hjemmesider.

Vi bruger bl.a. cookies på ”Mit EDC”, så vi kan huske indholdet af de boliger du fx fremsøger eller følger, så du ikke skal logge på hver gang, du besøger en underside på ”Mit EDC”, og for at hjemmesiden kan fungere, fx. i forbindelse med bestilling af en salgsvurdering, et kundemøde, en fremvisning, udlevering af salgsmateriale, tilmelding til vores køberkartotek eller nyhedsbreve, deltagelse i en konkurrence eller køb af vores ydelser/produkter.

Vores be­hand­lings­grund­lag for indsamling af oplysninger om din adfærd på vores hjemmesider og videregivelse af dine per­so­nop­lys­nin­ger til vores cook­i­e­sam­ar­bejds­part­ne­re er samtykke, se per­son­da­ta­for­ord­nin­gens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke).

4. Når du besøger andre hjemmesider og sociale medier
Vi annoncerer på tredjeparts hjemmesider og sociale medier (Affiliate samarbejder). Via disse samarbejder kan vi indsamle og modtage oplysninger i form af dit cookie-ID, oplysninger om hvilke af vores annoncer, du har kigget på og hvornår. Det gør vi for at kunne målrette vores markedsføring baseret på dine interesser (profilering), for at kunne måle effekten af vores markedsføring og forhindre, at du modtager samme annonce for mange gange.

Vi er fælles dataansvarlige med vores affiliate partnere for modtagelsen og behandlingen af oplysninger om os. Vi er selvstændig dataansvarlige for vores egen brug af disse oplysninger. Vores be­hand­lings­grund­lag for at indsamle disse oplysninger om din adfærd på tredjeparts hjemmesider til brug for markedsføring er samtykke, se da­ta­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen art. 6, stk. 1, litra a.

Fra vores sam­ar­bejds­part­ne­re kan vi også modtage dit telefonnummer, hvis du har ringet til os via klik på en annonce.


5. Samtykke til cookies
I cookiebanneret på vores hjemmeside giver du samtykke til, hvilke cookies, der må sættes på dit udstyr. Hvis du giver samtykke til, at der sættes cookies, giver du samtidig samtykke til den relatererede behandling af dine per­so­nop­lys­nin­ger som indhentes via cookies, og som vi har beskrevet ovenfor i dette Afsnit 3 & 4.

Vores be­hand­lings­grund­lag for at få og behandle disse oplysninger er legitim interesse, se da­ta­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen art. 6, stk. 1, litra a (samtykke).

6. Til­ba­ge­kal­del­se af samtykke til cookies

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke til cookies ved at blokere og nulstille cookies i din browser og afvise cookies i cookiebanneret, som du finder ved at klikke linket nederst på vores hjemmeside. Du kan dog ikke fravælge cookies, som er nødvendige (”nødvendige cookies”) for hjemmesidens funktionalitet, og disse kræver ikke samtykke. Der sættes også en cookie for at huske dit valg af cookies.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du blokerer eller fravælger cookies, kan der være funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, som du foretager. Vi gør i øvrigt opmærksom på, at hvis du skriver til os via de sociale medier, som fx Facebook, Messenger, Instagram, Twitter og LinkedIn, kan vi ikke kryptere, beskytte, rette eller slette dine oplysninger. Vi anbefaler derfor, at du i stedet ringer til os på 33 26 77 77.


7. Beskyttelse af per­so­nop­lys­nin­ger

Hos EDC tager vi IT-sikkerhed og datasikkerhed meget alvorligt. Vi vurderer derfor løbende vores IT-og datasikkerhed med henblik på at sikre, at dine personlige oplysninger til enhver tid opbevares både forsvarligt og fortroligt hos EDC.

 1. Hvis vi kommunikerer via mail
  Hvis vi sender dig mails indeholdende cpr-nummer eller sensitive per­so­nop­lys­nin­ger, krypterer vi mailen til dig. Vær opmærksom på, at vi ikke kan garantere for fortroligheden og anvendelsen af kryptering, når du har modtaget mailen i din mailserver, eller når du sender mails til os, da det vil afhænge af din udbyder. Vi kan modtage mails med trans­port­kryp­te­ring (TLS 1.2), hvis din udbyder understøtter dette. Det er vigtigt, at du generelt vælger en troværdig og sikker udbyder, som understøtter modtagelse af mail via TLS 1.2 som standard. Du bør også sikre din konto med et stærkt kodeord og 2- faktorlogin.


8. Henvisning til relevante tredjeparter via edc.dk

På vores hjemmeside (dk) har vi forskellige sø­ge­fa­ci­li­te­ter, der kan give brugerne oplysning om alle ejendomme i Danmark, herunder f.eks. vedrørende historiske salgspriser m.v. EDC anvender i forbindelse hermed offentligt tilgængelige data ved eksempelvis søgninger på ejendomme i Danmark. Der anvendes således blandt andet data fra statens ejen­doms­da­ta­ba­se www.ois.dk og Boligsiden.dk. Dette er data, som i forvejen er offentligt tilgængelige for alle. En ejendom kan således optræde ved søgninger på vores hjemmeside uden at den pågældende ejendom nødvendigvis er sat til salg hos EDC.

www.edc.dk indeholder links til tredjeparters hjemmesider (f.eks. boligsiden.dk). Disse links er alene indsat for at gøre det lettere for brugere af vores hjemmeside at finde disse tredjeparters hjemmesider, som vi vurderer, at vores brugere kan have interesse for. Adgang til enhver tredjeparts hjemmeside via et link fra EDC’s hjemmeside sker på eget ansvar og på egen risiko. EDC påtager sig således intet ansvar for sådanne hjemmesider. Derudover kan der komme cookies fra vores bannerannoncer på de forskellige tredjeparters hjemmesider.

Videregivelse af per­so­nop­lys­nin­ger til tredjepart
Vi videregiver ikke dine per­so­nop­lys­nin­ger til andre, medmindre du har givet samtykke hertil, eller vi har et andet lovligt grundlag for videregivelsen fx med hjemmel i lov om finansiel virksomhed og per­son­da­ta­lov­giv­nin­gen. Vi videregiver per­so­nop­lys­nin­ger, når det er nødvendigt for fx at opfylde og administrere køb og salg af boliger, give dig markedsføring eller hvis du ønsker at anvende dit tilhørsforhold hos en sam­ar­bejds­part­ner til at opnå rabat og andre fordele til at opnå rabat hos sam­ar­bejds­part­ne­res services eller produkter.  

Vores sam­ar­bejds­part­ne­re kan agere som vores forlængede arm og arbejde under vores instruks, og hvor dine data alene bruges til at varetage vores formål (databehandlere), eller de kan agere som selvstændige dataansvarlige lige som os. Der kan også være et fælles dataansvar, hvilket betyder, at vi og vores sam­ar­bejds­part­ne­re i fællesskab fastlægger formål og hjælpemidler til behandlingen af dine per­so­nop­lys­nin­ger. Vi bruger databehandlere til bl.a. udvikling, hosting, support og drift. 

Når vi indgår en aftale med en databehandler, fx en sam­ar­bejds­part­ner om at behandle dine per­so­nop­lys­nin­ger på vores vegne, lægger vi vægt på, at da­ta­be­hand­le­ren er i stand til at behandle dine per­so­nop­lys­nin­ger på en sikker måde og i over­ens­stem­mel­se med lovgivningen. Vi udfører derfor en ri­si­ko­vur­de­ring af vores databehandlere, inden vi indgår en aftale og overlader dine per­so­nop­lys­nin­ger til dem. Hvis du har spørgsmål til de registreredes rettigheder (ex. din ret til indsigt, berigtigelse, sletning mv.). i tilfælde, hvor vi er fælles dataansvarlige, kan du altid rette henvendelse til os for vejledning.  

Når vores sam­ar­bejds­part­ne­re er selvstændige dataansvarlige, vil de skulle håndtere dine eventuelle ønsker om at udnytte dine per­son­da­ta­ret­tig­he­der (ret til indsigt, berigtigelse, sletning mv). Du kan finde mere herom i cook­i­e­over­sig­ten på vores hjemmeside. 

 1. Sådan kan du kontakte os
  Hvis du har spørgsmål til denne pri­vat­livspo­li­tik, vores hjemmeside eller indkøb på hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte os på edc@edc.dk.

  EDC Gruppen A/S
  Mynstersvej 5
  1827, Frederiksberg

Hvis du har yderligere spørgsmål til, hvordan vi behandler dine per­so­nop­lys­nin­ger, eller du ønsker at udnytte dine per­son­da­ta­ret­tig­he­der, kan du altid kontakte os på www.edc.dk eller ringe på vores hovednummer 33267777, hvor du bliver viderestillet til den afdeling, som dit spørgsmål berører.

I henhold til per­son­da­ta­reg­ler­ne har du ret til indsigt i forhold til vores behandling af oplysninger om dig, ligesom du i visse tilfælde også har ret til indsigelse, berigtigelse, begrænset behandling, sletning eller da­ta­porta­bi­li­tet. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på edc@edc.dk.

Det er Datatilsynet, som fører tilsyn med, at reglerne i per­son­da­ta­lov­giv­nin­gen overholdes i Danmark. Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine per­so­nop­lys­nin­ger på. Du kan læse mere om dine kla­ge­mu­lig­he­der på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage/saadan-klager-du

Vi håber til enhver tid, at du retter henvendelse til os først, så vi kan hjælpe dig og vurdere din klage. 

Kontakt til Datatilsynet:
Datatilsynet 
Borgergade 28, 5.,
1300 København K,
www.datatilsynet.dk

Vi kan løbende ændre denne per­son­da­ta­po­li­tik og forbeholder os ret hertil, idet vi ønsker at tilsikre, at vi til enhver tid opfylder kravene til korrekt behandling af dine per­so­nop­lys­nin­ger.

Opdateret af EDC-gruppen A/S, marts 2022