An­svars­fra­skri­vel­se

Immaterielle rettigheder og an­svars­fra­skri­vel­se
Samtlige immaterielle rettigheder herunder ophavsret, varemærker samt alle øvrige rettigheder til edc.dk tilhører EDC. Materiale tilgængeligt på edc.dk må downloades til ikke-kommercielt og personligt brug forudsat, at samtlige af disse rettigheder respekteres. Indholdet på edc.dk herunder tekst, billeder, lyd og video må ikke på nogen måde anvendes herunder kopieres, uploades, transmitteres eller distribueres til offentligt eller kommercielt brug uden forudgående skriftligt samtykke fra EDC.

Indholdet af edc.dk har til formål at informere om EDC. EDC fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab direkte såvel som indirekte i forbindelse med brug eller manglende mulighed for at bruge edc.dk.

Informationer på edc.dk er gengivet så nøjagtigt og ajourført som muligt, men EDC fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab såvel direkte som indirekte som følge af, at indholdet på edc.dk er fejlagtigt, ufuldstændigt, unøjagtigt, vises eller præsenteres på en forkert måde eller er utilgængeligt.

EDC's hjemmeside tilstræber at være opdateret og i over­ens­stem­mel­se med den til enhver tid gældende danske lovgivning. Der udvises derfor rimelig omhu for at sikre, at hjemmesidens indhold er nøjagtigt og aktuelt. Imidlertid giver EDC ingen garantier for eller oplysninger om nøjagtighed, betimelighed eller fuldstændighed m.v. af hjemmesidens indhold, herunder ej heller vedrørende de be­reg­nings­fa­ci­li­te­ter vedrørende låneydelser m.v., der stilles til rådighed på hjemmesiden. Oplysninger på hjemmesiden er kun beregnet til almen orientering. Oplysningerne på hjemmesiden stilles til rådighed, som de er og forefindes uden garantier eller oplysninger, udtrykkelige såvel som stiltiende.

EDC hæfter ikke for skader eller tab, det være sig initialskade, indirekte tab, forbundne skader eller tab samt følgeskade eller driftstab i forbindelse med adgang til, brug af eller tillid til indholdet på hjemmesiden eller på de hjemmesider, som denne hjemmeside linker til, uanset om dette indhold har været nøjagtigt eller fuldstændigt, og EDC skal ikke betale erstatning, det være sig erstatning for tab eller skade eller anden erstatning, på grund af sådan adgang til, brug af eller tillid til indholdet på denne hjemmeside eller de hjemmesider, som denne hjemmeside linker til. EDC kan nedlægge hjemmesiden uden forudgående varsel. EDC forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer af edc.dk og dennes indhold samt at standse of­fent­lig­gø­rel­sen af edc.dk på internettet eller begrænse adgangen til edc.dk.

EDC fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte såvel som indirekte i forbindelse med, at tredjeparter uretmæssigt trænger ind på edc.dk, herunder at tredjeparter ved uretmæssig indtrængen på edc.dk tiltager sig oplysninger. Endvidere fraskriver EDC sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte såvel som indirekte i forbindelse med, at edc.dk eller serveren, som gør edc.dk tilgængelig, indeholder virus eller andet skadeligt materiale.

Forbud mod Tekst- og datamining
Tekst, grafik, billeder, lyd, data og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. EDC forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. op­havs­rets­lo­vens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.
Enhver automatiseret, analytisk fremgangsmåde og lignende måder, der har til formål at analysere tekst og data i digital form med henblik på at generere
oplysninger, herunder mønstre, tendenser og korrelationer er således forbudt. Enhver brug af EDCs data, materiale etc., kræver således, at tredjemand indgår skriftlig aftale med EDC

Lovvalg og værneting
Enhver tvist, som måtte udspringe af eller i tilknytning til disse bru­ger­be­tin­gel­ser, skal afgøres efter dansk ret med undtagelse af dansk rets internationale privatretlige regler, og såfremt tvisten ikke kan løses i mindelighed, skal tvisten anlægges ved EDC's værneting.

Opdateret af EDC-gruppen a/s, maj 2018.